Strona w przebudowie
Aktualne informacje na temat działań NIMiT znajdują się na stronie nimit.pl.

Finansowanie muzycznych Organizacji Pożytku Publicznego z 1% na rzecz OPP w roku 2015

5. Organizacje wspierające chóry

Stowarzyszenia i fundacje wspierające działalność chórów należą do największej kategorii muzycznych OPP. Wpływy z tytułu 1% stanowią tu aż 7,8 % przychodów tych wszystkich organizacji. Tylko jeden z podmiotów nie uzyskał żadnego dofinansowania z mechanizmu 1 procenta. Wysoki jest także udział środków pochodzących ze źródeł prywatnych w budżetach badanych organizacji – 15,4%. Największym beneficjentem 1 procenta wśród tych stowarzyszeń i fundacji był Warmińsko-Mazurski Oddział Związku Chórów i Orkiestr, który uzyskał 15 720 zł co stanowiło 18% wszystkich jego przychodów. Wysokie wpływy z tego tytułu uzyskały też podmioty wspierające chór chłopięcy w Limanowej oraz Chór Stuligrosza. Chór Pueri Cantores Tarnovienses uzyskał z kolei najwyższe wsparcie prywatne w wysokości 90 840 zł, co stanowiło 60 procent jego budżetu. Średni wpływ pochodzący z 1% w tej grupie organizacji wynosi 4 511 zł.

Tabela 5. Dane wg sprawozdań merytorycznych OPP za 2015 rok – źródło: http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl
organizacja przychód ogółem (w PLN) 1% OPP (w PLN) środki prywatne (w PLN)
Oddział Warmińsko-Mazurski Związku Chórów i Orkiestr 87 918 15 720 62 036
Limanowa 113 475 13 572 0
Chór Stuligrosza 494 219 13 020 1 060
Pueri Cantores Sancti Nicolai 58 216 10 536 46 706
Harmonia 99 038 7 798 0
Pueri Cantores Wratislavienses 11 791 6 501 90 840
Pueri Cantores Tarnovienses 149 700 6 386 0
Cantores Minores 23 211 5 752 0
Chór Cecyliański 23 911 5 182 0
Chór Camerata 18 383 4 722 0
Malborskie Stowarzyszenie Chóru Lutnia 15 282 4 387 0
Scherzo 32 168 3 314 0
Katolickie Stowarzyszenie Śpiewacze i Muzyczne 29 560 3 211 0
Stowarzyszenie Kulturalne Chór Bel Canto 17 396 2 467 9 296
Polihymnia 14 578 2 307 0
Stowarzyszenie Graduale 5 046 2 209 1 000
Stowarzyszenie Colnovica 3 576 2 126 1 450
Arion 17 116 2 011 0
Kaszubski Regionalny Chór Morzanie 75 875 1 698 0
Zespół Śpiewaczy Św. Cecylia 45 321 1 578 0
Stowarzyszenie Kantylena 38 343 853 900
Stowarzyszenie Sancta Musica 11 133 755 0
Stowarzyszenie Rezonans 43 965 589 15 956
Cantus Firmus 4 136 561 3 200
Cantica Cantamus 8 034 33 0
Górniczy Chór Męski 63 286 0 0
ogółem 1 504 677 117 288 232 400

 

6. Orkiestry dęte

Wpływy pochodzące z 1 procenta stanowią 4% przychodów organizacji wspierających działalność orkiestr dętych. Aż 20% budżetów tych instytucji to środki pochodzące ze źródeł prywatnych. Rekordzistą w pozyskiwaniu środków z obu źródeł było Miechowickie Stowarzyszenie Muzyczno-Kulturalne Górnicza Orkiestra Dęta z Bytomia. Wpływy z tytułu 1 procenta i ze środków prywatnych w przypadku tej organizacji wyniosły odpowiednio 2,3% i 28%. Średni wpływ z tytułu 1 procenta wynosił w tej grupie stowarzyszeń 3 482 zł.

Tabela 6. Dane wg sprawozdań merytorycznych OPP za 2015 rok – źródło: http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl
miasto przychód ogółem (w PLN) 1% OPP (w PLN) środki prywatne (w PLN)
Bytom 291 179 6 910 82 455
Świecie 127 180 5 179 18 500
Sejny 9 019 4 034 0
Zambrzyce 28 702 1 707 6 000
Kościan 40 028 1 704 0
Biała 30 899 1 360 0
ogółem 527 007 20 894 106 955

 

7. Zespoły taneczne

Wpływy z 1% stanowią w budżetach organizacji działających w obszarze tańca 11%. Średni wpływ organizacji z tego tytułu wynosi 7 323 zł. W tej grupie znajdują się jednak aż trzy podmioty, które nie osiągnęły żadnych wpływów z 1% dla OPP. Średnią znacznie podnoszą dwa stowarzyszenia - SMSTT Krosno oraz Ostrołęckie Stowarzyszenie Tańca i Sportu. W obu przypadkach wysokie wpływy z tytułu 1% stanowiły jednocześnie podstawowe źródło finansowania tych organizacji; w przypadku SMSTT Krosno -25%, a Ostrołęckiego Stowarzyszenia Tańca i Sportu - aż 77% wszystkich przychodów stowarzyszenia. Zespoły taneczne pozyskują także wysokie kwoty dofinansowania ze źródeł prywatnych – 23%.

Tabela 7. Dane wg sprawozdań merytorycznych OPP za 2015 rok – źródło: http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl
podmiot przychód ogółem (w PLN) 1% OPP (w PLN) środki prywatne (w PLN)
SMSTT Krosno 121 363 30 230 51 657
Ostrołęckie Stowarzyszenie Tańca i Sportu 30 917 23 916 0
Dzieci Płocka 129 922 10 298 43 224
DŻET Rzeszów-Boguchwała 137 405 3 395 34 975
PFRT Przemyśl 32 392 3 141 5 850
Remix 96 016 2 085 0
Dzieci Tańca 46 483 156 0
Impuls 4 438 0 0
Stowarzyszenie Miłośników Tańca Sukces 13 632 0 0
Stowarzyszenie Pasjonatów Tańca Ego 6 552 0 6 552
ogółem 619 129 73 221 142 258

 

8. Zespoły folklorystyczne

Organizacje wspierające zespoły folklorystyczne otrzymują wsparcie z mechanizmu 1 procenta na rzecz OPP na poziomie 6,7% wszystkich swoich przychodów. Dwie spośród badanych organizacji nie pozyskały finansowania tego typu. Średnie wpływy organizacji z tego tytułu wynoszą 6 565 . Największe dofinansowanie uzyskała organizacja wspierająca zespół Lazurki z Warszawy-Bemowa. Niebagatelna kwota 32 728 zł stanowiła 35% wszystkich przychodów tego podmiotu, który już o kilku lat uzyskuje z tytułu 1% bardzo wysokie wsparcie. W tej grupie stowarzyszeń i fundacji wpływy pochodzące z 1 procenta są nieznacznie mniejsze niż środki uzyskane ze źródeł prywatnych (8% ogółu przychodów). Wynika to z faktu, że większość badanych podmiotów w tej grupie nie uzyskała żadnego wsparcia prywatnego.

Tabela 8. Dane wg sprawozdań merytorycznych OPP za 2015 rok – źródło: http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl
zespół folklorystyczny przychód ogółem (w PLN) 1% OPP (w PLN) środki prywatne (w PLN)
Lazurki 94 107 32 728 0
Ziemia Bydgoska 332 221 13 548 53 624
Ziemia Lubelska 8 768 7 989 0
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej 15 885 7 951 3 080
Racławice 6 547 6 258 0
Zespół Pieśni i Tańca Warmia 496 798 5 173 15 690
Zamojszczyzna 232 453 4 414 36 223
Komes 50 961 3 934 0
Pokolenia 25 446 3 466 0
Lasowiacy 10 883 3 120 0
Zespół Pieśni i Tańca Beskid 35 432 2 712 0
Bandoska 15 970 617 0
Lubin 20 774 0 0
Mali Śwarni 16 609 0 0
ogółem 1 362 854 91 910 108 617

 

9. Podmioty działające na rzecz rozwoju szkół muzycznych

Niemałą grupą muzycznych OPP są organizacje, których celem jest wspieranie działalności szkół muzycznych. Rolą tych pomiotów jest nie tylko świadczenie różnorakich usług na rzecz szkół, ale także tworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej w środowisku lokalnym. Wpływy z 1% stanowią 4,8 % wszystkich przychodów tych organizacji. Średnie wpływy organizacji wspierającej szkołę muzyczną z tytułu 1% wynoszą 4 675 zł. Największą kwotę dofinansowania i duży udział tych środków we własnym budżecie zanotowało Stowarzyszenie Crescendo (18%). Stosunkowo mały jest natomiast w tej grupie organizacji udział środków pochodzących z innych źródeł prywatnych (6,3%).

Tabela 9. Dane wg sprawozdań merytorycznych OPP za 2015 rok – źródło: http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl
podmiot działający na rzecz rozwoju szkół muzycznych przychód ogółem (w PLN) 1% OPP (w PLN) środki prywatne (w PLN)
Stowarzyszenie Crescendo 58 216 10 536 1 060
Stowarzyszeniena Rzecz Bielskiej Szkoły Muzycznej 133 509 8 700 40 419
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Oświęcimiu 89 102 3 755 0
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Sochaczewie 86 723 3 526 0
Piano Forte w Łodzi 60 513 3 348 0
Stowarzyszenie Pomocy Szkole we Wrocławiu 152 324 2 968 1 910
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Lesznie 130 208 2 766 1 036
Fundacja w Bystrzycy Kłodzkiej 65 789 1 801 4 585
ogółem 776 384 37 400 49 010

 

Podsumowanie

Badania muzycznych OPP wskazały na spore zróżnicowania w obrębie różnych grup stowarzyszeń i fundacji.

Tabela 10. Dane wg sprawozdań merytorycznych OPP za 2015 rok – źródło: http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl
rodzaje podmiotów wpływy z 1% w stosunku do przychodów ogółem (w %) wpływy ze źródeł prywatnych w stosunku do przychodów ogółem (w %) średnie wpływy z 1% (w PLN) przychody ogółem (w PLN)
zespoły taneczne 11 23,0 7 323 619 129
organizacje wspierające chóry 7,8 15,4 4 511 1 504 677
zespoły folklorystyczne 6,7 8,0 6 565 1 362 854
podmioty wspierające szkoły muzyczne 4,8 6,3 4 675 776 384
orkiestry dęte 4,0 20,0 3 482 527 007
towarzystwa muzyczne 0,9 11,0 3 154 5 754 074
podmioty wspierające orkiestry 0,2 2,5 2 692 4 885 058

Największym udziałem środków prywatnych i pochodzących z 1% OPP w budżecie mogą się poszczycić zespoły taneczne; w dużym stopniu z owych źródeł finansowania korzystają organizacje wspierające chóry oraz zespoły folklorystyczne. Podobna uwaga może odnosić się do orkiestr dętych, które w 20% są finansowane ze źródeł prywatnych. Nieco mniejsze finansowanie z obu źródeł łącznie cechuje podmioty wspierające szkoły oraz towarzystwa muzyczne. Niejednorodną grupą są organizacje wspierające orkiestry. Udział tych dwóch źródeł finansowania w największym z podmiotów w grupie orkiestr jest marginalny, w dwóch innych organizacjach prywatne środki stanowią główne wsparcie finansowe orkiestr. Incydentalnie wpływy z 1% mogą stanowić ważny składnik budżetu konkretnego stowarzyszenia czy fundacji. Statystycznie w większości badanych podmiotów finansowanie to nie odgrywa jednak większej roli.

Jerzy Łysiński
2016-10-18

 
Pokaż cały
 
 
 
 
powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij