Strona w przebudowie
Aktualne informacje na temat działań NIMiT znajdują się na stronie nimit.pl.

Finansowanie muzycznych Organizacji Pożytku Publicznego z 1% na rzecz OPP w roku 2015

Muzyczne OPP prezentują zróżnicowany profil działalności. Można wśród nich wyróżnić: fundacje pomocowe, zajmujące się wsparciem dla muzyków znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub potrzebujących dodatkowej pomocy, organizacje wspierające działalność zespołów artystycznych – orkiestr, chórów, zespołów folklorystycznych, towarzystwa muzyczne – organizacje zajmujące się animacją życia muzycznego w ośrodkach lokalnych. Do aktywnych organizacji należą również stowarzyszenia i fundacje wspierające szkoły muzyczne.

Poza tymi szerokimi kategoriami organizacji można wyróżnić stowarzyszenia czy fundacje zajmujące się mniej typowymi formami działalności: między innymi terapią osób niepełnosprawnych poprzez muzykę (Fundacja Cantito), zbiórką środków na rzecz budowy siedziby instytucji muzycznej (Fundacja dla Realizacji Siedziby Capellae Cracoviensis), upamiętnieniem działalności konkretnych kompozytorów czy wspieraniem określonych gatunków i nurtów w muzyce. Pewną trudność w oszacowaniu wpływów pochodzących ze źródeł prywatnych w budżetach muzycznych OPP stanowi zróżnicowanie związane ze sprawozdawczością. By ułatwić sytuację uboższym podmiotom w 2014 roku wprowadzono regulacje umożliwiające przygotowanie tzw. uproszczonych sprawozdań finansowych dla tych OPP, których roczny przychód był niższy lub równy kwocie 100 tys. zł[1]. Takie sprawozdania w 2015 roku mogło złożyć 77 organizacji (64%) spośród badanych 121 muzycznych OPP. W wielu sprawozdaniach wpływy pochodzące z 1% OPP kwalifikowane są jednocześnie jako środki pochodzące ze źródeł prywatnych, w innych traktowane są oddzielnie. Dla klarowności opracowanych w artykule statystyk, środki pochodzące z 1 procenta nie są wliczane do kategorii wpływów ze źródeł prywatnych.

1. Środki pochodzące ze źródeł prywatnych

Ważną częścią przychodów muzycznych OPP są środki pochodzące ze źródeł prywatnych. Przewyższają one znacznie kwoty pochodzące z hojności podatników w ramach odpisu z 1%. Na środki te składają się między innymi darowizny otrzymane od osób fizycznych lub prawnych oraz składki członkowskie. W 2015 roku badane organizacje pozyskały ogółem z tego tytułu 2 597 761 zł czyli 11% ogółu wszystkich przychodów muzycznych OPP.

2. Organizacje pomocowe

Tabela 2. Dane wg sprawozdań merytorycznych OPP za 2015 rok – źródło: http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl
podmiot przychód ogółem (w PLN) 1% OPP (w PLN) środki prywatne (w PLN)
Dom Muzyka Seniora 1 197 073 22 245 26 174
Polska Fundacja Muzyczna 230 361 17 028 212 823
ogółem 1 427 434 39 273 238 997

Do najbardziej aktywnych w zakresie pozyskiwania środków prywatnych na działalność statutową należą: Fundacja „Dom Muzyka Seniora” oraz Polska Fundacja Muzyczna. Pierwsza z organizacji zajmuje się prowadzeniem domu dla emerytowanych artystów muzyków i co roku uzyskuje niebagatelne kwoty na finansowanie własnej działalności z mechanizmu 1%. Zakres wsparcia w tym zakresie w ostatnich latach ustabilizował się na poziomie 22-23 tysięcy złotych (1,8% ogółu przychodów). Niewiele więcej fundacja pozyskuje ze źródeł prywatnych. Najważniejszym źródłem finansowania jest jednak w jej przypadku odpłatna działalność statutowa (1 117 470 zł). Polska Fundacja Muzyczna zajmuje się wsparciem muzyków znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. W 2014 roku fundacja nie mogła korzystać z finansowania z tytułu 1% ze względów proceduralnych; w 2015 osiągnęła wpływy stanowiące 7% ogółu przychodów. Najistotniejszym źródłem jej finansowania były natomiast wpłaty od osób fizycznych i prawnych oraz środki pochodzące ze zbiórek publicznych. W 2015 roku stanowiły one aż 92% przychodów organizacji. Godny odnotowania jest również fakt, że fundacja w 2015 roku ponad pięciokrotnie pomnożyła swój budżet z roku 2014, co niewątpliwie bardzo pozytywnie świadczy o rosnącym zainteresowaniu społeczeństwa jej działalnością.

3. Towarzystwa muzyczne

Środki pochodzące z 1% stanowią 0,9% przychodów w grupie towarzystw muzycznych. 3 spośród nich nie uzyskały w 2015 roku żadnego dofinansowania z tego tytułu. Średni wpływ z mechanizmu 1% wynosi w tej grupie organizacji wynosi 3 154 zł. Wśród badanych organizacji najwyższym poziomem absorpcji środków pochodzących z 1% może się poszczycić Radzyńskie Towarzystwo Muzyczne, które otrzymało dofinansowanie w wysokości 13 836 zł (co stanowi 7 procent ogółu jego przychodów). Organizacja ta otrzymała również wysokie wsparcie prywatne na które składały się w większości darowizny osób prawnych 29 600 zł (15% ogółu przychodów). Wysoki jest również udział środków pochodzących ze źródeł prywatnych – stanowi on 11% przychodów wszystkich towarzystw muzycznych. Imponująco wyglądają pod tym względem osiągnięcia Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego, które pozyskało niemałe środki głównie z darowizn osób fizycznych (ponad 340 tysięcy złotych – 38% ogółu przychodów).

Tabela 3. Dane wg sprawozdań merytorycznych OPP za 2015 rok – źródło: http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl
towarzystwo muzyczne przychód ogółem (w PLN) 1% OPP (w PLN) środki prywatne (w PLN)
Radzyńskie Towarzystwo Muzyczne 191 006 13 836 29 600
Towarzystwo Muzyczne im. K. Nicze 171 296 7 486 163 805
Lubuskie Towarzystwo Muzyczne 717 164 7 274 12 410
Towarzystwo Muzyczne im. E. Kowalika 222 040 5 268 2 900
Towarzystwo Muzyczne w Częstochowie 737 062 3 932 7 430
Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne 1 476 383 2 923 45 881
Towarzystwo Muzyczne w Przemyślu 269 178 2 189 2 092
Towarzystwo Mozartowskie 31 892 1 802 3 000
Towarzystwo Muzyczne Kraczkowa 38 942 1 690 0
Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego 891 213 1 498 340 909
Stowarzyszenie Muzyczne w Zabrzu 69 086 1 361 0
Stowarzyszenie Muzyczne w Chojnicach 14 600 1 155 96 000
Lubartowskie Towarzystwo Muzyczne 17 799 57 0
Stowarzyszenie im. M. Karłowicza 795 558 0 480
Pomorskie Towarzystwo Muzyczne 110 855 0 8 140
Towarzystwo Muzyczne w Łukowie 16 963 0 0
ogółem 5 754 074 50 471 626 247

 

4. Podmioty wspierające orkiestry

Podmioty wspierające orkiestry w minimalnym stopniu skorzystały z mechanizmu 1 procenta. Udział tego wsparcia w finansowaniu organizacji stanowi zaledwie 0,2%. Mimo wysokich kosztów funkcjonowania stowarzyszeń wspomagających orkiestry najwyraźniej nie udaje się pozyskać wielu chętnych spośród ich miłośników do przekazania  % własnego podatku na cele statutowe. Oprócz środków pozyskanych z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności i od władz publicznych ważnym źródłem finansowania mogą być wpłaty ze źródeł prywatnych. W przypadku dwóch podmiotów – Stowarzyszenia Kapela Jasnogórska i Fundacji Muzycznej Orkiestry KWK Anna stanowią one odpowiednio 93 % i 44% ich wszystkich przychodów. Średni wpływ pochodzący z 1% dla OPP wynosi w tej grupie organizacji 2692 zł.

Tabela 4. Dane wg sprawozdań merytorycznych OPP za 2015 rok – źródło: http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl
podmiot przychód ogółem (w PLN) 1% OPP (w PLN) środki prywatne (w PLN)
Stowarzyszenie Kapela Jasnogórska 59 328 3 616 55 711
Fundacja Sinfonia Varsovia 4 073 958 3 307 0
Nowa Orkiestra Kameralna 617 239 1 957 8 000
Fundacja Muzyczna Orkiestry KWK Anna 134 533 1 890 59 074
ogółem 4 885 058 10 770 122 785

 


[1] Aneta Krawczyk. Uproszczone sprawozdania dla OPP. - już w tym roku. Ngo.plL. Dokument elektroniczny - http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/976226.html (dostęp 28.08.2015).

 
Pokaż cały
 
 
 
 
powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij